Ankieta - Анкета

  ZGŁOSZENIE NA SESJĘ MSH/ ЗГОЛОШЕННЯ НА СЕСІЮ МГШ 

Анкету можна заповнювати будь-якою з робочих мов МГШ окрім полей, де зазначено інше. Поля з зірочками* треба заповнити обов'язково! Інші поля теж бажано заповнити.
Pola, zaznaczone gwiazdką*, trzeba wypełnić obowiązkowo! Pozostałe pola w miarę możliwości też prosimy wypełnić.
Przy wypełnianiu ankiety prosimy nie korzystać ze znaku cudzysłowu " "

*zgłaszam się na sesję MSH po raz pierwszy/ вперше зголошуюсь на сесію МГШ

*już uczestniczyłem/am w sesjach MSH/ вже брала(в) участь в сесіі(ях) МГШ
*posiadam dyplom(y) MSH/ маю диплом(и) МГШ

Sesje MSH, na które można się zgłosić obecnie/ Сесії МГШ, на котрі можна зголоситися:
IDSesjaMiejscePoczątekKoniec

wybierz sesję, na którą chcesz się zgłosić впишіть ID сесії, на котру зголошуєтесь
Uwaga! Zgłoszenia należy wysyłać nie później, niz za 30 dni przed rozpoczęciem sesji!

*

1.
*
nazwisko (pisownia z paszportu)/ прізвище (латинськими літерами, як у закордонному паспорті)

* 
(pisownia oryginalna)/ (прізвище в ориґінальному варіанті):

*
imię/ ім'я

*
płeć/ стать

2.
*
miejsce urodzenia/ місце народження


*
data urodzenia w formacie ROK-MIESIAĆ-DZIEŃ/ дата народження у форматі РІК-МІСЯЦЬ-ДЕНЬ (1975-09-25)

3*.adres stałego zameldowania/ (адреса прописки, для візи):  


kraj/ країна

województwo/ область


kod i poczta/ район


miejscowość/ населений пункт


ulica i nr. domu (lokal)/ вулиця, будинок

 


adres korespondencyjny/ адреса для кореспонденції


telefon domowy/ домашній телефон

*
e-mail

4.

*seria i numer paszportu/ серія і номер закордонного паспорта (для візи і страхування )

5.

*miejsce pracy (studenci: uczelnia, wydział, specjalność, rok)/ місце роботи ( студенти: навчальний заклад, факультет, спеціальність, курс)
 


*stanowisko/ посада  

 

6*.adres miejsca pracy/ робоча адреса:

kraj/ країна

województwo/ область


powiat/ район


miejscowość/ місто


ulica i nr. domu (lokal)/ вулиця, будинок


telefon/ телефон


fax/ факс

7.

wykształcenie (uczelnia, wydział, specjalizacja, lata studiów i inne)/ освіта (навчальний заклад, факультети, спеціалізації, роки навчання та ін.)


dyplom (rok, uczelnia, specjalność)/ диплом (рік, навчальний заклад, спеціальність)


magisterium/ магістр


tytuł pracy magisterskiej/ тема магістерської (дипломної) роботи


doktorat/ звання кандидата наук


temat pracy doktorskiej/ тема кандидатської дисертації

 

8*

zakres zainteresowań naukowych (główny temat)/ ділянка наукових зацікавлень (головна тема)inne/ інші


opiekun naukowy (konsultant)/ науковий керівник ( консультант)

9. Znajomość języków obcych (podać w ocenie pięciopunktowej)
    Знання мов (оцініть свій рівень за 5-бальною системою)
w mowie: czynna - мовлення w mowie: bierna - розуміння  możliwość lektury - читання w piśmie - письмо
ukraiński/ українська
polski/ польська
białoruski/ білоруська
angielski/ англійська
niemiecki/ німецька
rosyjski/ російська
łacina/ латинська
greka/ грецька
 inne/ інші  
 inne/ інші  
 inne/ інші  
 inne/ інші  

10*.

Czego kandydat oczekuje od Szkoły/ Що Ви очікуєте від Школи?
 

11*.

Uzasadnienie chęci uczestnictwa w tej właśnie sesji/ Чому Ви хочете взяти участь саме в цій сесії?

Proszę dołączyć do ankiety:
- życiorys
- fotografię
- wykaz publikacji (z podaniem zbioru, czasopisma, stron itd.)
- tekst jednej lub kilku publikacji (czasopismo, zbiór, odbitka lub maszynopis)
- program badawczy pracy prowadzonej aktualnie lub planowanej
- studenci składają dodatkowo rekomendację opiekuna naukowego

Dokumenty należy przesłać do IBI AL UW najlepiej poprzez e-mail lub faksem
Instytut Badań Inerdyscyplinarnych Artes Liberales UW
Nowy Swiat 69
00-046 Warszawa
ibi@ibi.uw.edu.pl
tel/fax: (22) 828 28 75

До анкети слід додати:
- автобіографію
- фото
- список публікацій (слід вказати збірку, часопис, сторінки і т.д.)
- текст одної або кількох публікацій (часопис, збірка, відбитка або машинопис)
- проспект дослідження над яким працює або планує працювати кандидат
- рекомендаційний лист наукового керівника (для студентів)

Документи слід надіслати до IBI AL UW, найкраще електронною поштою або факсом:
Instytut Badań Inerdyscyplinarnych Artes Liberales UW
Nowy Swiat 69
00-046 Warszawa
ibi@ibi.uw.edu.pl
tel/fax: (22) 828 28 75